Adatvédelmi tájékoztató

az üzemelés során megvalósuló, a Vendégeket érintő adatkezelési tevékenységről


Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Surman Apartmanok és az Öt Fenyő Apartmanház szállóvendégei és a szálláshely szolgáltatás iránt érdeklődők részére információkat szolgáltasson a szállásadó által végrehajtott adatkezelési tevékenységről.

Az adatvédelmi tájékoztató kidolgozása során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

 • "a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELET-nek (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóó 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.);
 • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény;
 • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet;
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény.

1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Megnevezése: Man-Sur Kft.
Székhelye: 8600 Siófok, Beszédes József sétány 71/B fszt. 1.
Levelezési címe: 8600 Siófok, Beszédes József sétány 71/B fszt. 1.
Adószáma: 22985448-2-14
Képviselője: Surman Henrietta
E-mail címe: mansurkft@gmail.com
Telefonszáma: +36-30/0121-372
Honlapja: https://surmanapartmanok.hu/

Adatfeldolgozó adatai (a szálláshely szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe a honlap szerkesztéséhez, üzemeltetéséhez):

Megnevezése: Webnode AG,
Székhelye: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland,
Azonosítója: CH - 170.3.036.124-0
E-mail: support@webnode.com.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja:

Az adatkezelés célja és jogalapja

1. ajánlatkérések és foglalások kezelése, szálláshely-szolgáltatás nyújtása (ajánlatküldés, szerződéskötés és teljesítése, kapcsolattartás, számlázás) >>> szerződés előkészítése és teljesítése >>> GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont

2. idegenforgalmi adó megfizetési kötelezettségének dokumentálása >>> jogi kötelezettség teljesítése >>> GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont

3. vendégnyilvántartás vezetésének kötelezettsége >>> jogi kötelezettség teljesítése >>> GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont

4. elektronikus megfigyelőrendszer, kamerarendszer üzemeltetése >>> vagyonvédelmi érdek >>> GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont

5. reklámok, ajánlatok küldése >>> érintettek hozzájárulása >>> GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

3. Az adatkezelés végrehajtása során kezelt adatok fajtája:

A szálláshely az ajánlatkérések és foglalások kezelése céljából a Vendégek alábbi adatait kezeli:

 • név;
 • telefonszám;
 • e-mail cím.

A Vendégek az adatokat az ajánlatkérések és foglalások szálláshely felé történő továbbítása során adják meg.

A szálláshely a szálláshely-szolgáltatás nyújtásának és a számlák kiállításának céljából a Vendégek alábbi adatait kezeli:

 • név;
 • lakcím;
 • születési hely, idő;
 • személyi igazolvány száma (vagy: jogosítvány, útlevél, stb.);
 • bankszámlaszám, SZÉP-kártya száma (amennyiben a fizetés ezek valamelyikével történik).

A szálláshely az idegenforgalmi adó megfizetési kötelezettségének dokumentálása érdekében a Vendégek alábbi adatait kezeli:

 • név;
 • születési idő (adómentesség megállapításának céljából).

A szálláshely a vendég nyilvántartási kötelezettség teljesítése érdekében a Vendégek alábbiakban felsorolt adatait kezeli:

 • név;
 • lakcím;
 • születési hely, idő;
 • nem;
 • állampolgárság;
 • személyi igazolvány száma (vagy: jogosítvány, útlevél, stb.).

4. Az adatkezelés időtartama:

A szálláshely a Vendégek adatait a szálláshely-szolgáltatás nyújtására kötött szerződés végrehajtásáig vagy jogi igénye érvényesítéséig kezeli. A bejelentő lapok és a vendégkönyv megőrzési ideje az adatrögzítéstől számított 5 év.

Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot kell kiállítaniuk. A kiállított számlákat annak kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

5. Az adatokhoz való hozzáférés:

A szálláshely az általa vezetett adatkezelésekből különösen az alábbi szervek részére teljesíthet adatszolgáltatási kötelezettséget:

 • önkormányzati adóhatóság;
 • állami adóhatóság;
 • idegenrendészeti hatóság;
 • bűnüldöző, igazságszolgáltatási, nemzetbiztonsági szervek.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok:

a) Tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett személy tájékoztatást kérhet a szálláshelytől arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • a szállásadó kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

b) Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti, hogy a szállásadó a tévesen vagy hiányosan rögzített adatait helyesbítse, kiegészítse.

c) Törléshez való jog

Az érintett személy kérheti a szálláshelytől adatai törlését az alábbi körülményekre való hivatkozással:

 • az adatkezelés céljának megvalósításához az érintett személyes adatai már nem szükségesek;
 • az érintett az adatai kezeléséhez történő hozzájárulását visszavonta, és az adat más jog alapján nem kezelhető;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és a szálláshely meggyőződött a tiltakozásban foglaltak jogszerűségéről;
 • az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték;
 • amennyiben jogszabály előírja az adatok törlését.

d)  Zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett kérheti, hogy a szálláshely zárolja a kezelt személyes adatokat (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) jogi igényének előterjesztéséhez az erre vonatkozó kérelem benyújtásáig, illetve a tiltakozáshoz való joga érvényesítése során benyújtott megkeresése elbírálásáig.

e) Tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozási jog gyakorlása során az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelésre olyan kényszerítő jogos indok alapján kerül sor, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet a szállásadó ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszékek felsorolása és elérhetőségei az alábbi linken keresztül tekinthetőek meg: https://birosag.hu/torvenyszekek.

Kelt: Siófok, 2022.02.21.