Adatvédelmi tájékoztató

az üzemelés során megvalósuló, a Vendégeket érintő adatkezelési tevékenységről


Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Surman Apartmanok és az Öt Fenyő Apartmanház szállóvendégei és a szálláshely szolgáltatás iránt érdeklődők részére információkat szolgáltasson a szállásadó által végrehajtott adatkezelési tevékenységről.

Az adatvédelmi tájékoztató kidolgozása során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

 • "a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELET-nek (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóó 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.);
 • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény;
 • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet;
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény.

1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Megnevezése: Man-Sur Kft.
Székhelye: 8600 Siófok, Beszédes József sétány 71/B fszt. 1.
Levelezési címe: 8600 Siófok, Beszédes József sétány 71/B fszt. 1.
Adószáma: 22985448-2-14
Képviselője: Surman Henrietta
E-mail címe: mansurkft@gmail.com
Telefonszáma: +36-30/0121-372
Honlapja: https://surmanapartmanok.hu/

Adatfeldolgozó adatai (a szálláshely szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe a honlap szerkesztéséhez, üzemeltetéséhez):

Megnevezése: Webnode AG,
Székhelye: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland,
Azonosítója: CH - 170.3.036.124-0
E-mail: support@webnode.com.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja:

Az adatkezelés célja és jogalapja

1. ajánlatkérések és foglalások kezelése, szálláshely-szolgáltatás nyújtása (ajánlatküldés, szerződéskötés és teljesítése, kapcsolattartás, számlázás) >>> szerződés előkészítése és teljesítése >>> GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont

2. idegenforgalmi adó megfizetési kötelezettségének dokumentálása >>> jogi kötelezettség teljesítése >>> GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont

3. vendégnyilvántartás vezetésének kötelezettsége >>> jogi kötelezettség teljesítése >>> GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont

4. elektronikus megfigyelőrendszer, kamerarendszer üzemeltetése >>> vagyonvédelmi érdek >>> GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont

5. reklámok, ajánlatok küldése >>> érintettek hozzájárulása >>> GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

3. Az adatkezelés végrehajtása során kezelt adatok fajtája:

A szálláshely az ajánlatkérések és foglalások kezelése céljából a Vendégek alábbi adatait kezeli:

 • név;
 • telefonszám;
 • e-mail cím.

A Vendégek az adatokat az ajánlatkérések és foglalások szálláshely felé történő továbbítása során adják meg.

A szálláshely a szálláshely-szolgáltatás nyújtásának és a számlák kiállításának céljából a Vendégek alábbi adatait kezeli:

 • név;
 • lakcím;
 • születési hely, idő;
 • személyi igazolvány száma (vagy: jogosítvány, útlevél, stb.);
 • bankszámlaszám, SZÉP-kártya száma (amennyiben a fizetés ezek valamelyikével történik).

A szálláshely az idegenforgalmi adó megfizetési kötelezettségének dokumentálása érdekében a Vendégek alábbi adatait kezeli:

 • név;
 • születési idő (adómentesség megállapításának céljából).

A szálláshely a vendég nyilvántartási kötelezettség teljesítése érdekében a Vendégek alábbiakban felsorolt adatait kezeli:

 • név;
 • lakcím;
 • születési hely, idő;
 • nem;
 • állampolgárság;
 • személyi igazolvány száma (vagy: jogosítvány, útlevél, stb.).

4. Az adatkezelés időtartama:

A szálláshely a Vendégek adatait a szálláshely-szolgáltatás nyújtására kötött szerződés végrehajtásáig vagy jogi igénye érvényesítéséig kezeli. A bejelentő lapok és a vendégkönyv megőrzési ideje az adatrögzítéstől számított 5 év.

Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot kell kiállítaniuk. A kiállított számlákat annak kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

5. Az adatokhoz való hozzáférés:

A szálláshely az általa vezetett adatkezelésekből különösen az alábbi szervek részére teljesíthet adatszolgáltatási kötelezettséget:

 • önkormányzati adóhatóság;
 • állami adóhatóság;
 • idegenrendészeti hatóság;
 • bűnüldöző, igazságszolgáltatási, nemzetbiztonsági szervek.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok:

a) Tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett személy tájékoztatást kérhet a szálláshelytől arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • a szállásadó kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

b) Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti, hogy a szállásadó a tévesen vagy hiányosan rögzített adatait helyesbítse, kiegészítse.

c) Törléshez való jog

Az érintett személy kérheti a szálláshelytől adatai törlését az alábbi körülményekre való hivatkozással:

 • az adatkezelés céljának megvalósításához az érintett személyes adatai már nem szükségesek;
 • az érintett az adatai kezeléséhez történő hozzájárulását visszavonta, és az adat más jog alapján nem kezelhető;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és a szálláshely meggyőződött a tiltakozásban foglaltak jogszerűségéről;
 • az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték;
 • amennyiben jogszabály előírja az adatok törlését.

d)  Zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett kérheti, hogy a szálláshely zárolja a kezelt személyes adatokat (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) jogi igényének előterjesztéséhez az erre vonatkozó kérelem benyújtásáig, illetve a tiltakozáshoz való joga érvényesítése során benyújtott megkeresése elbírálásáig.

e) Tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozási jog gyakorlása során az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelésre olyan kényszerítő jogos indok alapján kerül sor, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet a szállásadó ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszékek felsorolása és elérhetőségei az alábbi linken keresztül tekinthetőek meg: https://birosag.hu/torvenyszekek.

Kelt: Siófok, 2022.02.21.


Az Öt Fenyő Apartmanház területén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Tisztelt Vendégeink!

Ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy a Man-Sur Kft. (8600 Siófok, Beszédes József sétány 71/ B fsz. 1.) a 8600 Siófok, Ady Endre utca 81/A szám alatt található, Öt Fenyő Apartmanház néven üzemelő szálláshelyén elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet. A ház elektronikus megfigyelőrendszereit a tulajdonos kezeli.
Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt területre a jelen tájékoztató ismeretében bemegy. 

1. A kezelt adatok köre 

A vendégház területén a mozgás megfigyelése elektronikus megfigyelési rendszerrel történik, melynek során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek: a vendégek a kép- és hangfelvételeken látszódó arcképmása, hangja, és egyéb személyes adatai.

2. Az adatkezelés célja 

A megfigyelés és a képfelvételek rögzítésének célja az apartmanház területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint a ház vagyontárgyainak védelme. További cél a jogsértések megelőzése és észlelése, az elkövető tettenérése, illetve a felvételek bizonyítékként történ felhasználása a hatósági eljárások keretében.

Az üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

A Man-Sur Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az apartmanház területén tartózkodó személyek az elektronikus térfigyelő rendszerrel végzett adatkezelésről tájékoztatást kapnak. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásáról a területen megjelenni kívánó további személyek részére jól látható helyen, jól olvashatóan, tájékozódást elősegítő módon, ismertetőt kell kihelyezni. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásához a ház vendégei vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban nem álló személyek hozzájárulása önkéntes, ráutaló magatartással történik; akik a ház területén tartózkodnak elfogadják, hogy róluk felvételek készülhetnek, és azok a szabályzatban meghatározottak szerint felhasználhatóak.

4. Az adatkezelés időtartama

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel. A képfelvételeket a házban lévő központi felvevő jogszabály szerint, egységen 3 napig tároljuk.

5. Az adatkezelés jogosultsági köre

A kamerákkal folyamatosan sugárzott képek megtekintésére kizárólag az apartmanház üzemeltetői jogosultak. A kamerák által készített és tárolásra került felvételeket kizárólag a ház üzemeltetői nézhetik vissza. A kamerák által készített és tárolásra került felvételekről mentést kizárólag a ház üzemeltetői készíthetnek.

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz a jogosult mikor fért hozzá. 

6. Az adatbiztonsági intézkedések

6.1. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.

6.2. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából tehetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet. 

6.3. A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és csak úgy történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.

6.4. A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer, és a rögzítésre került felvételeket is csak ezen a merevlemezen tárolják. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.

6.5. Jogsértő cselekmény észlelését követően a szükséges hatósági eljárás haladéktalan megkezdéséről és a cselekményről készült felvételek tárolásáról intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült. Az adatok szolgáltatásáról külön nyilvántartást az adatvédelmi szabályzat szerinti formanyomtatványon kell vezetni.

7. Kamerák elhelyezése

Az apartmanház területén összesen 6 darab működő kamera található.

CAM1: raktár oldalon utca felé; CAM2: Emelet, kapu felé; CAM3: Előkert; CAM5: raktár oldalon udvar felé; CAM6: hátsó udvar; CAM8: jakuzzi oldalon hátsó udvar felé.

8. Az érintettek jogai

8.1. Érintett bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 1. pont).

8.2. Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre a megsemmisítés mellőzésének kérésétől számított harminc napon belül nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A kérelmet az apartmanház vezetőjének kell benyújtani.

8.3. Az érintett kérelmezheti az apartmanháznál 

a) a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

8.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,

b) ha a személyes adatfelhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az apartmanház vezetője megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

8.5. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

Kelt: Siófok, 2022.02.21.